Dla sponsorów

Konferencja „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne” organizowana przez Wydział Chemii UMCS, Instytut Nauk Chemicznych UMCS oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z Sekcją Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych to cykliczne spotkanie naukowe chemików oraz fizyków polskich pracujących w ośrodkach naukowych, na uczelniach oraz w jednostkach przemysłu chemicznego i pokrewnych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: adsorpcja i stabilność układów zdyspergowanych, technologia chemiczna i kataliza, elektrochemia, elektroanaliza i analityka chemiczna, fizykochemia ciała stałego, chemia w medycynie i kosmetyce oraz chemia środowiskowa.

Najważniejszym celem konferencji jest szeroko pojęta wymiana doświadczeń i myśli naukowej, a także nawiązanie oraz podtrzymanie współpracy między ośrodkami badawczymi. Uczestnikami zjazdów są zarówno doświadczeni i uznani naukowcy, młodzi adepci nauki, jak i przedstawiciele przemysłu, co jest niezwykle istotne w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych dla wprowadzania innowacyjnych technologii chemicznych.


Zapraszamy Firmy do prezentacji aparatury naukowo-badawczej, sprzętu i odczynników chemicznych oraz literatury naukowej i technicznej związanej z tematyką konferencji podczas kolejnej edycji „Fizykochemii granic faz – metody instrumentalne”, który odbędzie się w Lublinie w dniach 16-20 kwietnia 2023 r.

 

Formy promocji


Pakiet „Platynowy Sponsor”

Dla firmy, która dokona wpłaty na rzecz Konferencji w kwocie 10 000 PLN netto.  

Pakiet ten obejmuje:

 • wygłoszenie komunikatu reklamowego firmy (15 minut) podczas obrad plenarnych,
 • zamieszczenie reklamy firmy w „Materiałach Konferencyjnych” (jedna strona),
 • przekazanie artykułów promocyjnych uczestnikom Konferencji,
 • umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • bezpośrednią promocję produktów firmy na stoiskach wystawowych,
 • uczestnictwo dwóch przedstawicieli firmy w Konferencji (bez zakwaterowania),
 • umieszczenie logotypu firmy w materiałach konferencyjnych oraz na stronie internetowej Konferencji.

 

Pakiet „Złoty Sponsor”

Dla firmy, która dokona wpłaty na rzecz Konferencji w kwocie 7000 PLN netto.

Pakiet ten obejmuje:

 • zamieszczenie reklamy firmy w „Materiałach Konferencyjnych” (pół strony),
 • przekazanie artykułów promocyjnych uczestnikom Zjazdu,
 • umieszczenie plakatu/banera reklamowego firmy w budynku obrad,
 • bezpośrednią promocję produktów firmy na stoiskach wystawowych,
 • uczestnictwo jednego przedstawiciela firmy w Konferencji (bez zakwaterowania),
 • umieszczenie logotypu firmy w materiałach konferencyjnych oraz na stronie internetowej Konferencji.

 

Wystawca

Koszt wynajęcia stoiska wystawowego wynosi 3000 PLN netto.

Opłata zawiera:

 • umieszczenie plakatu/banera reklamowego firmy w budynku obrad,
 • bezpośrednią promocję produktów firmy na stoiskach wystawowych,
 • umieszczenie logotypu firmy w „Materiałach Konferencyjnych” oraz na stronie internetowej Konferencji

 


Osoby reprezentujące Firmy (Sponsorzy oraz Wystawcy) powinny przejść procedurę rejestracyjną.

Wystawcy powinni uiścić opłatę konferencyjną z tytułu uczestnictwa w Konferencji.


 

Szczegółowych informacji udzielają:

Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska

tel. 81 537 5627

Dr hab. Konrad Terpiłowski, prof. uczelni

tel. 81 537 5639, 693706342

Dr Dariusz Sternik

tel. 81 537 5646, 606764658