• Adsorpcja i stabilność układów zdyspergowanych

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński, prof. dr hab. Anna Zdziennicka

  • podstawy, termodynamika i kinetyka procesów zachodzących na granicy faz
  • zastosowanie adsorpcji w procesach technologicznych
  • sorpcja na materiałach porowatych i nieporowatych
  • otrzymywanie i modyfikacja adsorbentów o uporządkowanej strukturze
  • trwałość układów koloidalnych typu: suspensja, emulsja, piana
  • wpływ dodatku innych substancji (np. polimerów, surfaktantów) na stabilność wodnych suspensji ciał stałych
 • Elektrochemia, elektroanaliza i chemia analityczna

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, prof. dr hab. Sławomira Skrzypek

  • analiza specjacyjna
  • procesy elektrodowe
  • czujniki chemiczne, nanosensory i biosensory
  • elektroanaliza związków biologicznie czynnych
  • analiza środowiskowa z uwzględnieniem metod radiochemicznych
  • techniki chromatograficzne, separacyjne, elektroforeza
  • walidacja i chemometria
 • Technologia chemiczna i kataliza

  Przewodniczący: prof. dr hab. Robert Pietrzak, prof. dr hab. Janusz Ryczkowski

  • kataliza heterogeniczna, homogeniczna, fotokataliza i biokataliza
  • procesy technologiczne wykorzystywane między innymi do produkcji biopaliw i w ochronie środowiska
  • synteza i charakterystyka oraz modyfikacja i potencjalne zastosowanie nowoczesnych nano- i biomateriałów
 • Fizykochemia ciała stałego

  Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Pańczyk, prof. dr hab. Mariusz Krawiec

  • analiza termiczna i kalorymetria
  • zwilżalność i swobodna energia powierzchniowa
  • metody spektroskopowe i mikroskopowe w analizie powierzchni
  • funkcjonalizacja powierzchni i struktury
 • Chemia w medycynie i kosmetyce

  Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Nowicka, prof. dr hab. n. farm. Agata Przekora- Kuśmierz

  • substancje chemiczne w medycynie i kosmetyce
  • analiza chemiczna substancji o znaczeniu biologicznym
  • związek chemii z chorobami cywilizacyjnymi
  • wykorzystanie chemii w medycznej diagnostyce obrazowej
  • zastosowanie chemii w badaniach genetycznych
  • zastosowanie nanomateriałów w medycynie i kosmetyce
 • Chemia środowiskowa

  Przewodniczący: prof. dr hab. Patryk Oleszczuk, dr hab. Piotr Nowicki, prof. uczelni

  • usuwanie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z wód, gleb i powietrza
  • analiza zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego w środowisku
  • tradycyjne i zaawansowane metody uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
  • nanomateriały i nanotechnologie w ochronie środowiska
  • mikro(nano)-plastiki w układzie woda-gleba-organizmy żywe
  • identyfikacja i oznaczanie nowych zanieczyszczeń w próbkach środowiskowych
  • ekotoksykologia i ryzyko środowiskowe
  • zagospodarowanie i recykling odpadów w kontekście ryzyka środowiskowego