Wykłady plenarne

Wykład inauguracyjny

Prof. dr hab. Izabela Nowak

 

Prof. dr hab. Izabela Nowak obroniła w 1993 r. na Uniwersytecie w Reading pracę magisterską na temat syntezy nowych nieorganicznych związków niobu.

Praca doktorska (1997) obroniona na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczyła wprowadzania niobu m.in. w pozycje pozaszkieletowe zeolitów.

Rozprawa habilitacyjna (nagrodzona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2008 r.) dotyczyła syntezy i właściwości katalitycznych nanoporowatych materiałów przeznaczonych do procesów utleniania w fazie ciekłej. W 2014 r. otrzymała nominację profesorską.

Od 2009 r. jest kierownikiem Zakładu Chemii Stosowanej Wydziału Chemii UAM. Jest laureatką Nagrody Naukowej Miasta Poznania (1998), Fundacji im S. Batorego (1999), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1999), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2005), Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego/IUPAC „Distinguished Women in Chemistry/Chemical Engineering” (2011) oraz kilkukrotnie Rektora UAM. Otrzymała też Medal Okolicznościowy PTChem (2015).

W 2001 r. przebywała na rocznym stażu naukowym w Leverhulme Centre for Innovative Catalysis, University of Liverpool, w 2003 r. na stypendium Fulbrighta w Kent State University (KSU), a w 2007 r. była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej w KSU.

Od 2019 r. pełni funkcję prezesa ZG PTChem. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół syntezy i modyfikacji nowych uporządkowanych mezoporowatych materiałów, syntezy wysokowartościowych i masowych chemikaliów z użyciem heterogenicznych katalizatorów, w tym z użyciem biomasy; nowatorskich metod analitycznych w zakresie chemii kosmetycznej, farmaceutycznej i stosowanej; nowoczesnych strategii preparatyki i badania kosmetyków oraz kosmeceutyków.


Wykład plenarny

Prof. zw. dr hab. dr hc. Bogusław Buszewski, czł. rzecz. PAN

Jest specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii fizycznej. Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 1986 r. otrzymał stopień doktora na Wydziale Technologii Chemicznej Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1994 i 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora chemii i prof. zwyczajnego. Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta w Instytucie Chemii Organicznej na Uniwersytecie w Tybindze, jak również wielu innych stypendiów w uznanych ośrodkach naukowych (Kent State University, OH; Kyoto Institute of Technology; Lund University, ect).

Zainteresowania naukowe prof. Buszewskiego związane są z chemią analityczną, medyczną, materiałową i środowiska jak też fizykochemią zjawisk powierzchniowych oraz z zastosowaniem chromatografii i technik pokrewnych (HPLC, SPE, GC, CZE, P&T/GC, GC/MS, LC/MS). Zajmuje się również metodami przygotowania próbek, spektroskopią i chemometrią. 

Jest autorem i współautorem ponad 770 publikacji 58 patentów i licznych wykładów na zaproszenie. Należy do grona najczęściej cytowanych polskich chemików (ponad 25 000 cytowań, h = 71. Promotor 45 doktoratów i opiekun 25 zakończonych habilitacji. Sześciu jego uczniów jest profesorami tytularnymi. Za liczne zasługi Profesor był wielokrotnie wyróżniany w kraju i za granicą, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Thorunium i Za Zasługi dla UMK, Medalem im. prof. W. Kemuli i Medalem im. J. Śniadeckiego, Złotym Medalem Słowackiego Towarzystwa Chemicznego i Mołdawskiej Akademii Nauk oraz nagrodami, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Fundacji Humboldta, EuCheMS, Naczelnej Organizacji Technicznej, PTChem, Nagrodą i Medalem im. prof. R. Kaliszana (Polpharma SA, Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz subwencji profesorskiej „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej czy Nagroda PAN im. M. Skłodowskiej Curie.

Prof. Buszewski uhonorowany został godnością profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, oraz doctora honoris cause w pięciu ośrodkach akademickich w kraju i za granicą. Sprawował funkcję prezesa Societas Humboldtiana Polonorum, prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego i prezydenta European Society for Separation Science (po dwie kadencje). Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (dwie kadencje).

Obecnie jest vice-przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej i przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz przewodniczącym Central European Group for Separation Sciences. Jest również członkiem rzeczywistym PAN i Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki. Jest pomysłodawcą i aktualnie kieruje Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu.Prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski

Tytuł wykładu: O otrzymywaniu sorbentów i katalizatorów – inaczej.

Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (1991), doktor nauk technicznych (Gunma University, Japonia, 1998); staże podoktorskie w latach 1998-2000 w New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO, Japonia) oraz National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST, Japonia), doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicz­nej (Politechnika Szczecińska, 2008), uzyskany tytuł naukowy profesora nauk technicznych (2015). Laureat Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie nauk technicznych (2013).

Główny kierunek zainteresowań naukowych: otrzymywanie i badania materiałów do oczyszczania gazów i proce­sy oczyszczania gazów. Intensywnie współpracuje z przemysłem. Autor i współautor ponad 60 publikacji naukowych, kilkunastu patentów, a także wielu opracowań dla przemysłu i wystąpień na konferencjach. Od 2016 prorektor ds. Nauki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.Wykład plenarny

Łukasz Półtorak Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Łukasz Półtorak, prof. UŁ

Dr hab. Łukasz Półtorak, prof. UŁ jest liderem zespołu Electrochemistry@Soft Interfaces (E@SI) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł magistra otrzymał na Uniwersytecie w Białymstoku w roku 2012. Kolejne trzy lata spędził na Lorraine University w Nancy (Francja) gdzie w roku 2015 obronił tytuł doktora (tytuł pracy: „Electrochemical modification of the liquid – liquid interface with mesoporous silica”; promotorzy: dr. Alain Walcarius (HDR, directeur de recherche); dr. Gregoire Herzog (HDR)).

W latach od 2015 do 2019 odbył staż podoktorski na Delft University of Technology w zespole Organic Materials & Interfaces, którego liderem był prof. Ernst Sudholter.

W roku 2019, dr hab. Łukasz Półtorak został zatrudniony na stanowisku adiunkt w Zakładzie Elektroanalizy i Elektrochemii w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W tej samej jednostce w roku 2021 otrzymał tytuł doktora habilitowanego (tytuł pracy: „Elektrochemiczne badania wybranych związków z grupę aminową na niemodyfikowanych oraz modyfikowanych spolaryzowanych granicach fazowych typu ciecz-ciecz.). W chwili obecnej dr hab. Łukasz Półtorak jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni.  

Zainteresowania naukowe dr. hab. Łukasza Półtoraka to przede wszystkim: elektrochemia granic fazowych typu ciecz-ciecz, elektroanaliza, elektrochemicznie kontrolowane osadzanie materiałów, miniaturyzacja dla elektrochemii oraz elektrochemia dla miniaturyzacji, sensory elektrochemiczne, druk 3D, bioinspirowane granice fazowe oraz elektrochemia materii miękkiej. Dorobek naukowy dr. hab. Łukasza Półtoraka to ok 45 publikacji naukowych, jeden patent, dwa zgłoszenia patentowe, jedno europejskie zastrzeżenie wzoru użytkowego. Ma duże doświadczenie w realizacji projektów naukowych finansowanych przez NCN, NAWA, Horizon Europe, RSC, Campus France, IDUB uczelnia badawcza czy też NanoNextNL.Wykład plenarny

Katarzyna Szymczyk UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS w 2002 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskała dyplom magistra chemii, a 26 stycznia 2007 roku stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii (tytuł pracy: „Badanie adsorpcyjnych i objętościowych właściwości dwuskładnikowych mieszanin związków powierzchniowo czynnych w aspekcie procesu zwilżania”). Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia otrzymała 19 stycznia 2015 roku (tytuł pracy: „Właściwości adsorpcyjne, agregacyjne i zwilżające wodnych roztworów surfaktantów fluorowęglowych i węglowodorowych oraz ich wieloskładnikowych mieszanin”).

Jest pracownikiem Katedry Zjawisk Międzyfazowych, Instytutu Nauk Chemicznych, Wydziału Chemii UMCS a od 1 października 2020 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk Chemicznych. Jest autorką i współautorką ponad 90 publikacji naukowych, a Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie: adsorpcji i agregacji wodnych roztworów surfaktantów węglowodorowych, fluorowęglowych i biosurfaktantów oraz ich wieloskładnikowych mieszanin; solubilizacji w micelarnych roztworach surfaktantów; właściwości substancji aktywnych pochodzenia roślinnego; napięcia i swobodnej energii międzyfazowej oraz ich składowych i parametrów wynikających z różnego rodzaju oddziaływań międzycząsteczkowych; zwilżania i właściwości filmów na powierzchni ciał stałych.Wykład plenarny

dr hab. inż. Jakub Zdarta

Dr hab. inż. Jakub Zdarta ukończył Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2010 r. oraz Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w 2013 r. W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej, a w 2021 r. zyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W latach 2017-2018 i w 2021 odbył staże w DTU Chemical Engineering oraz DTU Bioengineering na Technical University of Denmark, a w 2019 r. staż w School of Civil and Environmental Engineering na University of Technology Sydney. Od 2018 roku jest zatrudniony w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Autor ponad 100 publikacji naukowych indeksowanych przez Thomson Reuters JCR, ponad 10 rozdziałów w monografiach oraz kilkunastu wykładów na zaproszenie na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. Kierownik lub główny wykonawca projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przez zagraniczne podmioty finansujące naukę. Członek Editorial Board, Guest Editor Wydań Specjalnych, a także recenzent w wielu Czasopismach Naukowych. Laureat Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców w 2019 roku, Laureat Nagrody Naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w 2022 roku oraz laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w 2022 roku.

Obszar jego badań koncentruje się na biotechnologii, biokatalizie, immobilizacji enzymów, biologicznym oczyszczaniu ścieków, bioremediacji, usuwaniu zanieczyszczeń organicznych, procesach membranowych, bioreaktorach membranowych, wstępnej obróbce i konwersji biomasy, a także materiałach hybrydowych i biomateriałach.

Jest pracownikiem Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.