Wykłady plenarne

Wykład inauguracyjny

Prof. dr hab. Izabela Nowak

 

Prof. dr hab. Izabela Nowak obroniła w 1993 r. na Uniwersytecie w Reading pracę magisterską na temat syntezy nowych nieorganicznych związków niobu.

Praca doktorska (1997) obroniona na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczyła wprowadzania niobu m.in. w pozycje pozaszkieletowe zeolitów.

Rozprawa habilitacyjna (nagrodzona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2008 r.) dotyczyła syntezy i właściwości katalitycznych nanoporowatych materiałów przeznaczonych do procesów utleniania w fazie ciekłej. W 2014 r. otrzymała nominację profesorską.

Od 2009 r. jest kierownikiem Zakładu Chemii Stosowanej Wydziału Chemii UAM. Jest laureatką Nagrody Naukowej Miasta Poznania (1998), Fundacji im S. Batorego (1999), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1999), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2005), Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego/IUPAC „Distinguished Women in Chemistry/Chemical Engineering” (2011) oraz kilkukrotnie Rektora UAM. Otrzymała też Medal Okolicznościowy PTChem (2015).

W 2001 r. przebywała na rocznym stażu naukowym w Leverhulme Centre for Innovative Catalysis, University of Liverpool, w 2003 r. na stypendium Fulbrighta w Kent State University (KSU), a w 2007 r. była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej w KSU.

Od 2019 r. pełni funkcję prezesa ZG PTChem. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół syntezy i modyfikacji nowych uporządkowanych mezoporowatych materiałów, syntezy wysokowartościowych i masowych chemikaliów z użyciem heterogenicznych katalizatorów, w tym z użyciem biomasy; nowatorskich metod analitycznych w zakresie chemii kosmetycznej, farmaceutycznej i stosowanej; nowoczesnych strategii preparatyki i badania kosmetyków oraz kosmeceutyków.


Wykład plenarny

Dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK

Dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując kolejno tytuł zawodowy magistra w 2010 roku oraz doktora nauk chemicznych w 2014 (Tytuł pracy: Badanie produktów metabolizmu leków nowej generacji za pomocą mikroekstrakcyjnych technik przygotowania próbek w połączeniu z LC-MS, Promotor: Prof. dr hab. Bogusław Buszewski), a doktora habilitowanego w 2019 roku (Tytuł pracy: Techniki łączone w badaniu produktów metabolicznej biotransformacji leków dla celowanej terapii farmakologicznej).

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół metod przygotowania próbek, technik chromatograficznych, spektrometrii mas, jak również oznaczania i identyfikacji związków biologicznie aktywnych w materiale biologicznym. Ponadto, dotyczą identyfikacji mikrobiologicznej z zastosowaniem technik „-omicznych” oraz poznaniem i interpretacją mechanizmów związanych z działaniem i metabolizmem antybiotyków.

Jest współautorką ok. 85 publikacji naukowych (w tym monografii oraz rozdziałów książkowych), 2 patentów i 3 zgłoszeń patentowych oraz wielu prezentacji konferencyjnych. Kieruje projektami naukowymi finansowanymi przez MNiSW oraz NCN. Za działalność naukową była wyróżniana nagrodami, m.in. KChA PAN, FNP, MNiSW, JM Rektora UMK. Odbyła krajowe oraz zagraniczne staże naukowe.

Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk (Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi; Komitet Chemii Analitycznej; Zespół Elektroanalizy), Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego, Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas oraz Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej” IDUB Uczelnia Badawcza.