Sekcje konferencji

 • Adsorpcja i stabilność układów zdyspergowanych

  Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk, prof. dr hab. Stanisław Chibowski
  • podstawy, termodynamika i kinetyka procesów zachodzących na granicy faz
  • zastosowanie adsorpcji w procesach technologicznych
  • o sorpcja na materiałach porowatych i nieporowatych
  • otrzymywanie i modyfikacja adsorbentów o uporządkowanej strukturze
  • trwałość układów koloidalnych typu: suspensja, emulsja, piana
  • wpływ dodatku innych substancji (np. polimerów, surfaktantów) na stabilność wodnych suspensji ciał stałych
 • Technologia chemiczna i kataliza

  Przewodniczący: prof. dr hab. Robert Pietrzak, prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
  • kataliza heterogeniczna, homogeniczna i biokataliza
  • procesy technologiczne wykorzystywane między innymi do produkcji biopaliw i w ochronie środowiska
  • synteza i charakterystyka nowoczesnych nanomateriałów
 • Elektrochemia i analityka chemiczna

  Przewodniczący: dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ, prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk
  • analiza specjacyjna
  • procesy elektrodowe
  • czujniki chemiczne, nanosensory i biosensory
  • elektroanaliza związków biologicznie czynnych
  • analiza środowiskowa z uwzględnieniem metod radiochemicznych
  • techniki chromatograficzne, separacyjne, elektroforeza
  • walidacja i chemometria
 • Fizykochemia ciała stałego

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. dr hab. Anna Zdziennicka
  • analiza termiczna i kalorymetria
  • zwilżalność i swobodna energia powierzchniowa
  • metody spektroskopowe i mikroskopowe w analizie powierzchni
 • Chemia w medycynie

  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar, dr hab. Katarzyna Tyszczuk – Rotko, prof. UMCS
  • substancje chemiczne w medycynie
  • analiza chemiczna substancji o znaczeniu biologicznym
  • związek chemii z chorobami cywilizacyjnymi
  • wykorzystanie chemii w medycznej diagnostyce obrazowej
  • zastosowanie chemii w badaniach genetycznych
  • zastosowanie nanomateriałów w medycynie